Uncategorized

ผู้จัดการ สสส. กล่าวเปิดการประชุม

การประชุมวิชาการเริ่มแล้วเช้านี้

 ดร.สุปรีดา เกริ่นถึงความสำคัญของการประเมินและความท้าทายของการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งกิจกรรมและแผนงานที่กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในภาพรวม โดยมีบทบาทที่เศรษฐศาสตร์จะมาช่วยเพิ่มคุณค่าให้การทำงานของทุกภาคส่วนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *