• Uncategorized

    ผู้จัดการ สสส. กล่าวเปิดการประชุม

    การประชุมวิชาการเริ่มแล้วเช้านี้  ดร.สุปรีดา เกริ่นถึงความสำคัญของการประเมินและความท้าทายของการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งกิจกรรมและแผนงานที่กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในภาพรวม โดยมีบทบาทที่เศรษฐศาสตร์จะมาช่วยเพิ่มคุณค่าให้การทำงานของทุกภาคส่วนได้

  • Uncategorized

    ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการวันแรก

    เช้าวันแรก เจอกันที่ห้องประชุม Infinity 2 ช้ัน G นะครับ  เริ่มลงทะเบียน 9 โมงเช้า ช่วงบ่ายเริ่มบ่ายโมงตรง  เราจะแยกกันเป็นสามกลุ่ม  กลุ่มที่อบรม workshop เรื่อง cost of illness อยู่ห้องเดิม Infinity 2 ชั้นล่าง   อีกสองกลุ่ม ขึ้นไปประชุมที่ชั้น 2 ห้อง Delta  เป็นการอบรม workshop เรื่อง cost analysis ห้อง Epsilon เป็นการหารือจัดตั้งเครือข่ายเศรษฐศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ถ้าอยากดูกำหนดการแบบ PDF อยู่นี่เลยครับ