แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
IMG_9707.png

About

About Us

 
 

แผนงานภายใต้ สสส. เพื่อการพัฒนาการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่เมื่อปี 2557 โดยในระยะแรกเป็นความร่วมมือของนักวิชาการและนักวิจัยจากสี่องค์กรหลัก ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)  และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์หลักของแผนงานมีดังต่อไปนี้ :

1. กระตุ้น สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยด้านการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์

2. สนับสนุนให้มีการจัดเก็บ พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานและพัฒนางานสารสนเทศที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์

3. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาสุขภาพ รวมถึงสาขาอื่นๆที่สนใจ ให้สามารถประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้

4. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์  รวมถึงข้อมูลพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ในการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ ให้เข้าถึงผู้สนใจ

การบริหารแผนงานนี้อยู่ภายใต้ คณะกรรมการกำกับทิศทาง อันประกอบด้วย

1.    ศ.ดร.ดิเรก                    ปัทมสิริวัฒน์                   ประธานกรรมการ
2.    ดร.นพ.พรเทพ            ศิริวนารังสรรค์                  กรรมการ
3.    ศ.ดร.นพ.พรชัย         สิทธิศรัณย์กุล                     กรรมการ
4.    ดร.นพ.ภูษิต             ประคองสาย                        กรรมการ
5.    ดร.ทพญ.ศิริวรรณ        พิทยรังสฤษฏ์                   กรรมการ
6.    ผศ.ดร.สุปรีดา             อดุลยานนท์                      กรรมการ
7.    ดร.ประกาศิต              กายะสิทธิ์                          กรรมการ
8.    ดร.นพ.ปิยะ             หาญวรวงศ์ชัย                      กรรมการและเลขานุการ        

สำนักงานระยะแรกตั้งอยู่ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการทำงานของนักวิจัยและองค์กรที่มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมกันทำงานภายใต้แผนงาน และการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย อื่นๆ ในอนาคต  

 
 
 

(C) 2018 แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย