แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
KohKret_012.jpg

กำหนดการ

กำหนดการการประชุมวิชาการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

25 July - Morning

25 July - Morning

การประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มย่อยที่ 1 การเสวนาความท้าทายในการวิจัยประเมินประสิทธิผลของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

ประธานการเสวนา นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

09.30 – 09.45 น. แนวคิด หลักการ และลักษณะเฉพาะของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยากร ดร. นพ.ภูษิต ประคองสาย

09.45 – 10.30 น. ความท้าทายด้านวิชาการในการวิจัยประเมินประสิทธิผลของมาตรการ/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยากร ดร.นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

10.30 – 11.15 น. แนวทางจัดการความท้าทาย

วิทยากร ภญ. ปฤษฐพร กิ่งแก้ว โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

11.15 – 12.00 น. การพัฒนาการวิจัยประเมินประสิทธิผลมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการวิจัยประเมินประสิทธิผลมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย

วิทยากร Kathleen Anne Boyd

ห้องประชุม : Alpha ชั้น 2

กลุ่มย่อยที่ 2 การอบรมเรื่องการประเมินผลตอบแทนเชิงสังคมจากการลงทุน (Social return investment)

วิทยากร นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้

บริษัทป่าสาละ จำกัด

ห้องประชุม : Epsilon ชั้น 2

23 July, 9-11am

23 July, 9-11am

09.00 – 09.25 น. ลงทะเบียน

09.25 – 09.30 น. พิธีกรต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย อ. ดร. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

09.30 – 09.35 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.35 – 09.45 น. ภาพรวมแผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย โดย ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.45 – 11.00 น. เสวนาทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยและการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ โดย

(1) นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา

(2) ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(3) ศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ : ดร.นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 July MOU Signing Ceremony

23 July MOU Signing Ceremony

11.00 – 11.15 น. กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน โดย อ. ดร. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.15 – 11.45 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามได้แก่

1. ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2. ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. .ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะแพทยศาสตร์

4. ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์

5. ผศ.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์

6. รศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์

7. ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

8. รศ. ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์

9. ดร. สินาด ตรีวรรณไชย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์

10. ดร.ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค์ มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

11. ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

12. นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

11.45 – 12.00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

23 July Afternoon

23 July Afternoon

กลุ่มย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนความเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยง

วิทยากร รศ.ดร. ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. ศิตาพร ยังคง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. ภญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องประชุม : Infinity 2 ชั้น G

กลุ่มย่อยที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนในงานสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยากร รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์

สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารภาควิชาเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องประชุม : Delta ชั้น 2

กลุ่มย่อยที่ 3 การประชุมหารือเพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้สนใจด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย (Thailand Health Economic Society/Association)

วิทยากร ดร.นพ. วิน เตชะเคหะกิจ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

ผศ.ดร. กรรณิการ์ ดำรงพลาสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องประชุม : Epsilon ชั้น 2

24 July - Morning

24 July - Morning

ผู้ดำเนินรายการช่วงเช้า ดร.จอมขวัญ โยธาสมุทร โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ห้องประชุม Beta 1 และ Beta 2 ชั้น 2

09.00 - 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

09.30 – 10.30 น. Keynote speech “The Economics of Health Promotion” โดย Prof. Dr. Stephen Jan, Professor of Health Economics, Faculty of Medicine, UNSW Sydney and Principal Research Fellow, The George Institute for Global Health, Australia.

10.30 – 10.45 น. พัก - รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. เสวนาประสบการณ์ในการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพของไทย

ประธานการเสวนา รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

วิทยากร ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ทญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการประเมินงาน
สร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์

ดร.ภญ. พัทธรา ลีฬหวรรงค์ หัวหน้าโครงการและหัวหน้าวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HiTAP)

24 July - Afternoon

24 July - Afternoon

ผู้ดำเนินรายการช่วงบ่าย ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

13.00 – 13.35 น. Keynote speech “Guidelines for Evaluating Public Health and Complex interventions: a UK and European Perspective"

โดย Dr. Kathleen Anne Boyd, BA (Hons), MSc, PgCAP, PhD, Institute of Health & Wellbeing, The University of Glasgow, Scotland

13.35 – 14.50 น. เสวนาเครื่องมือและแนวทางในการประเมินความคุ้มค่าการสร้างเสริมสุขภาพ

ประธานการเสวนา นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1

วิทยากร รศ.ดร.ภญ. มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ธัชนันท์ โกมลไพศาล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. อาทร ริ้วไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.50 – 15.00 น. พัก – รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น. ความท้าทายของการประเมินและทิศทางในอนาคตของการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยากร Prof. Dr. Stephen Jan, Dr. Kathleen Anne Boyd และ รศ.ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย