แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
IMG_8550.jpg

Community

Join Thai Health Econ Community

กรุณากรอกข้อความในแบบฟอร์มด้านล่าง หากมีความสนใจร่วมกิจกรรมของเครือข่ายเศรษฐศาสตร์สุขภาพไทย

ชื่อ *
ชื่อ
Mobile
Mobile
อาชีพและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
กรุณาระบุลักษณะงานหรือความสนใจของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ หรือการประเมิน เช่น economic evaluation, health financing, health technology asesessment, program evaluation เป็นต้น
ที่อยู
ที่อยู