แผนงานการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย
Thai HPEE Program
IMG_6310.jpg

Our partners

เครือข่ายวิชาการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข